Firebird 4.0 Language Reference

Dmitry Filippov

Alexander Karpeykin

Alexey Kovyazin

Dmitry Kuzmenko

Denis Simonov

Paul Vinkenoog

Dmitry Yemanov

Mark Rotteveel

Revision History
2.1117 January 2024DF
Table of Contents